دما : 18 C   رطوبت : 26 %
حداکثر : 38 c   حداقل : 21 c