دما : 5 C   رطوبت : 24 %
حداکثر : 26 c   حداقل : 7 c