دما : 26 C   رطوبت : 7 %
حداکثر : 39 c   حداقل : 18 c