دما : 24 C   رطوبت : 4 %
حداکثر : 25 c   حداقل : 7 c