دما : 37 C   رطوبت : 5 %
حداکثر : 39 c   حداقل : 22 c