دما : 6 C   رطوبت : 52 %
حداکثر : 15 c   حداقل : -2 c