دما : 32 C   رطوبت : 5 %
حداکثر : 32 c   حداقل : 16 c