دما : 3 C   رطوبت : 19 %
حداکثر : 8 c   حداقل : -8 c