دما : 18 C   رطوبت : 29 %
حداکثر : 25 c   حداقل : 9 c