اخبار و مقالات :

                    بازدید بخشدار از روستای پل                     دیدار بخشدار با رئیس جدید اداره آموزش و پرورش راین                     تشکیل جلسه ثبت وقایع حیاتی بخش راین                     بازدید بخشدار از روستای ظهرود پایین و جاده صاحب آباد                      بازدید بخشدار راین از روستاهای بخش راین