اخبار و مقالات :

                    تشکیل جلسه اشتغال روستاهای بخش راین                     بازدید بخشدار از کوره های آجرپزی بخش راین                     دیدار بخشدار با ریاست دادگاه عمومی راین                     بازدیدبخشدارراین ازروستاهای بخش راین                     بازدید فرماندار شهرستان کرمان از راه های روستایی بخش راین