اخبار و مقالات :

                    بازدید بخشدارراین از روستای گروه                     بازدید از پروژه های عمرانی درروستاهای بخش راین                     شرکت در جشنهای دهه کرامت                     ارائه تسهیلات به متقاضیان فعالیت در صنعت فلزکاری راین                     بازدید از نمایندگی تأمین اجتماعی راین