اخبار و مقالات :

                     تشکیل جلسه شورای اداری بخش راین                     کاشت نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی                     تشکیل جلسه شورای ترافیک بخش راین                      تشکیل جلسه ستادتنظیم بازار بخش راین                     تشکیل جلسه شورای بهداشتی بخش راین