اخبار و مقالات :

                    دیداراعضای شورای فرهنگی عمومی بخش راین باامام جمعه کرمان                     بازیدبخشدارراین ازمنطقه گردشگری آبشار                     جلسه کمیته حفاظت منابع آب و کارگروه کشاورزی بخش راین                     مانور آمادگی مقابله با زلزله در مدارس شهر راین                     تشکیل جلسه شورای ترافیک بخش راین