اخبار و مقالات :

                    بازید بخشداربامسئولین بنیادمسکن استان از ارگ تاریخی راین                     جلسه بررسی مسائل و مشکلات بازسازی منازل مسکونی شهرراین                     دیدار بخشدار راین با مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان                     بازدید بخشدار از روند بهسازی معابر روستای گودر                     معدوم کردن مواد غذایی فاسد دربخش راین