اخبار و مقالات :

                    تشکیل ششمین جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا در بخش راین                      بازدیدبخشدارراین ازروستاهای بخش راین                      بازدید بخشدار از ادارات و نهادهای بخش راین                     تشکیل جلسه دهیاران بخش راین                     بازدید بخشدار راین از روستاهای بخش راین