اخبار و مقالات :

                    بازدید بخشدار از بانک ملی شعبه بخش راین                     شرکت بخشدار درمراسم راهپیمایی 13 آبان                     تشکیل جلسه شورای اداری در بخش راین                     تشکیل جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش راین                     بازدید بخشدار از روکش آسفالت راه های روستاهای گزک و گروه