اخبار و مقالات :

                    بازدید بخشدار راین ازروستای باب طاهونه                     بازدید بخشدار راین از روستای دشت شغین                     بازدید بخشدار از روستای گیشیگان                     بازدید بخشدار راین از روستای دهشاوردی                     بازدید بخشدارراین از روستای گهوئیه